2. Dostawa umeblowania biurowo - hotelowego dla potrzeb Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu 

UWAGA !! Zmiana daty składania ofert - 03 październik 2014 r.

 

Radom: Dostawa umeblowania biurowo - hotelowego dla potrzeb Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu
Numer ogłoszenia: 310620 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu , ul. Limanowskiego 29A, 26-610 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 363 51 87, faks 48 363 51 87.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mazowsze.witd.gov.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa umeblowania biurowo - hotelowego dla potrzeb Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa umeblowania biurowo - hotelowego dla potrzeb Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 10 do SIWZ pn. Wykaz wyposażenia objętego przedmiotem dostawy oraz warunkami wynikającymi z treści załączonego do SIWZ projektu umowy. Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 2 zobowiązany jest: 1) dostarczyć do siedziby Zamawiającego umeblowanie biurowo - hotelowe (dalej Wyposażenie) według ilości i wymagań opisanych w załączniku nr 10 do SIWZ pn.Wykaz wyposażenia objętego przedmiotem dostawy, 2) dokonać rozpakowania dostarczonego Wyposażenia oraz kompleksowego jego montażu (zgodnie z wymaganiami producenta) i rozmieszczenia na terenie siedziby Zamawiającego - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykonanie montażu Wyposażenia na terenie siedziby Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 3) sprawdzić prawidłowość funkcjonowania poszczególnych elementów dostarczonych Wyposażenia; 4) usunąć opakowania związane z dostawą; 5) przekazać Zamawiającemu sporządzone w całości w języku polskim instrukcje użytkowania dostarczonego Wyposażenia. 6) naprawić ewentualne szkody związane z dostawą i montażem Wyposażenia. Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia (dostawy) winno być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, winno spełniać normy bezpieczeństwa oraz winno być dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami, zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.11.00.00-2, 39.15.00.00-8, 39.19.00.00-0, 39.11.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ formularz oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem było umeblowanie biurowe lub - i hotelowe o wartości (umeblowania) co najmniej 250.000,00 złotych brutto w każdej dostawie. Do sporządzenia wykazu dostaw można wykorzystać załączony do SIWZ formularz. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów (dowodów) lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ formularz oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ formularz oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 złotych lub posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 250.000,00 złotych. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego dokumentu lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy p.z.p. - wzór formularza stanowi załącznik do SIWZ. 2) Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p. , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać wówczas, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia. W celu wykazania, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty dotyczące w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mazowsze.witd.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 29A, 26 - 610 Radom pok. 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2014 godzina 09:30, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 29A, 26 - 610 Radom pok. 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA:

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:


Archiwalne zamówienia publiczne

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 22-02-2016 o godzinie 12:17 przez Łukasz Woźniak


Ta strona została odwiedzona 1829 razy.