Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu,
ul. B. Limanowskiego 29a, 26-610 Radom, tel. 48) 629-87-41.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@ mazowsze.witd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem: ul. B. Limanowskiego 29a, 26-610 Radom (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności: art. 50 ustawy o transporcie drogowym.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa
i niezbędne do zrealizowania celów dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Radomiu, które zostały wydane na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia
w realizacji ustawowych obowiązków.
6. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO to mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany
(w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Państwa czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek aspektów Państwa dotyczących. Jakakolwiek decyzja mogąca na Państwa wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.
8. Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu (Administrator) przetwarzając dane osobowe w związku z realizowaniem ustawowych zadań zwolniony jest z wykonywania obowiązków wynikających z art. 13-22 oraz art. 34 RODO w zakresie:
– obowiązku informacyjnego wobec Państwa,
– prawa żądania do sprostowania danych,
– prawa do bycia zapomnianym (do usunięcia danych),
– a prawa do ograniczenia przetwarzania,
– obowiązku powiadomienia Państwa o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,
– prawa do przenoszenia danych do innego Administratora,
– prawa do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,
– zawiadamiania o naruszeniach ochrony danych osobowych.


Strona została utworzona: 2018-06-12 09:38:11

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 12-06-2018 o godzinie 09:38 przez Łukasz Woźniak

» Zobacz pełny rejestr zmian tej strony