Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) "od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji" oraz "właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy." Stosownie do art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.) "od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który karę tę nałożył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorcy lub innemu podmiotowi wykonującemu przewozy na potrzeby własne tej decyzji".

Odwołanie od decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego wnosi się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pośrednictwem organu który wydał decyzje w pierwszej instancji. W przypadku kompletnego odwołania sprawy załatwiane są w terminach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli podanie (odwołanie, zażalenie) nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wzywa się wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni, nie usunięcie braków powoduje pozostawienie podania (odwołania, zażalenia) bez rozpoznania (art. 64 kpa).


Strona została utworzona:

Aktualizacje do tej strony

» Zobacz pełny rejestr zmian tej strony