6. Dostawa elementów umundurowania dla inspektorów WITD w RadomiuRadom: Dostawa elementów umundurowania dla inspektorów WITD w Radomiu
Numer ogłoszenia: 95718 - 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu , ul. Limanowskiego 29A, 26-610 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 363 51 87, faks 48 363 51 87.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elementów umundurowania dla inspektorów WITD w Radomiu.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa składników umundurowania inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wraz z oznaczeniami służbowymi wykonanymi zgodnie z opisami i wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 920). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub większą liczbę poniższych części zamówienia: Część I obejmującą dostawę: spodni z tropiku i gabardyny, spódnic z tropiku i gabardyny, marynarek z tropiku i gabardyny, czapek gabardynowych, pochewek z dystynkcją na pagon, pokrowców na czapki gabardynowe, otoków, czapek zimowych służbowych typu sportowego; pasów głównych, krawatów, szalików, swetrów, rękawic zimowych, płaszczów, otoków do czapek gabardynowych, identyfikatorów imiennych i oznak inspekcji transportu drogowego; Część II obejmującą dostawę: bluz polowych, spodni polowych, czapek z daszkiem, T-shirt, koszul polo, bluz typu polar z obszyciem, skarpet, kurtek ¾; Część III obejmującą dostawę: koszul z długimi i krótkimi rękawami; Część IV obejmującą dostawę: kamizelek ostrzegawczych; Część V obejmującą dostawę: spodni termoaktywnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

  II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

   

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.11.00.00-3, 18.23.40.00-8, 18.23.20.00-4, 18.44.33.20-5, 18.42.00.00-9, 18.42.40.00-7, 18.42.30.00-0, 18.42.50.00-4, 18.23.53.00-8, 18.21.20.00-8, 30.19.11.40-7, 30.19.11.40-7, 35.81.20.00-9, 18.22.32.00-0, 18.44.33.20-5, 18.33.30.00-2, 18.31.70.00-4, 18.33.20.00-5, 35.11.34.40-5, 18.31.00.00-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania niniejszego warunku.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.: a) dla Części I - na łączną kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto łącznie; b) dla Części II - na łączną kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto łącznie; c) dla Części III - na łączną kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto łącznie. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania niniejszego warunku dla Części IV i V.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania niniejszego warunku.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania niniejszego warunku.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania niniejszego warunku.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

   Dotyczy cz. I, II i V zamówienia: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył nieodpłatnie do oferty opisy zawierające dane określone w specyfikacjach technicznych producenta, materiałów niezbędnych do wykonania składników umundurowania określonych w SIWZ, tj.: -Charakterystykę składnika umundurowania wraz z opisem cech użytkowych, -Wymagania techniczne określające parametry techniczne stanowiące o standardzie jakościowym wyrobu, które powinny zawierać w szczególności: wykaz użytych materiałów, wymagania techniczne (parametry, skład, kolor, gramatura) materiałów i dodatków.

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  W przypadku złożenia oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawiając Zamawiającemu pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa, które winny być dołączone do oferty.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Termin realizacji - 10

  IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

   

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mazowsze.witd.gov.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, ul. B. Limanowskiego 29a, 26-610 Radom, p. 202.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, ul. B. Limanowskiego 29a, 26-610 Radom, pok. 116 (sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  ZAŁĄCZNIKI:

  Ogłoszenie o zamówieniu:

  SIWZ z załącznikami:

  Załączniki w wersji edytowalnej:

  Modyfikacja SIWZ:

  Informacja o wyborze oferty w części I i III oraz o unieważnieniu postępowania w części II, IV i V:

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:


  Archiwalne zamówienia publiczne

  Aktualizacje do tej strony

  Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 06-09-2016 o godzinie 08:29 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 17-05-2016 o godzinie 15:21 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 04-05-2016 o godzinie 08:28 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 04-05-2016 o godzinie 08:28 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 04-05-2016 o godzinie 08:28 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 04-05-2016 o godzinie 08:28 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 04-05-2016 o godzinie 08:27 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 04-05-2016 o godzinie 08:27 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 04-05-2016 o godzinie 08:27 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 04-05-2016 o godzinie 08:27 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 04-05-2016 o godzinie 08:26 przez Łukasz Woźniak


  Ta strona została odwiedzona 911 razy.