5. Świadczenie usług ochrony osób i mienia znajdującego się w Radomiu przy ul. B. Limanowskiego 29a na rzecz WITD w RadomiuRadom: Świadczenie usług ochrony osób i mienia znajdującego się w Radomiu przy ul. B. Limanowskiego 29a na rzecz WITD w Radomiu
Numer ogłoszenia: 11148 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu , ul. Limanowskiego 29A, 26-610 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 363 51 87, faks 48 363 51 87.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ochrony osób i mienia znajdującego się w Radomiu przy ul. B. Limanowskiego 29a na rzecz WITD w Radomiu.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony osób i mienia znajdującego się w Radomiu przy ul. B. Limanowskiego 29a, wykorzystywanego na siedzibę WITD oraz Centralny Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego (COSITD) prowadzony przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego dalej (GITD), jak również utrzymanie porządku na terenie wokół budynku, zgodna z wymaganiami opisanymi szczegółowo § 3 (Opis przedmiotu zamówienia) oraz załączonym do SIWZ projekcie umowy. Usługa realizowana będzie nieprzerwanie, całodobowo w dni powszednie oraz weekendy i święta..

  II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

   

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 90.91.12.00-0, 77.30.00.00-0, 90.62.00.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, że posiada aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005r Nr 145, poz. 1221 z późn. zmianami) Zamawiający oceni spełnienie warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dostarczoną koncesję,

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał lub - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych- należycie wykonuje, co najmniej 3 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektów użyteczności publicznej, która spełnia łącznie następujące warunki: - usługa wykonywana była przez okres, co najmniej 12 miesięcy oraz wartość była nie mniejsza niż 70 000,00 zł brutto - każda z nich UWAGA! Przez jedna usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania danej usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość i czas) wykonywania usługi Wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług. Zamawiający oceni spełnienie warunku w oparciu o informacje podane przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych -wykonywanych

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający oceni spełnienie warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający oceni spełnienie warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający oceni spełnienie warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Formularz cenowy - należy wykorzystać formularz załączony do SIWZ (zał. nr 1). Wykaz usług- należy wykorzystać formularz załączony do SIWZ ( zał. nr.4)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Posiadanie własnej mobilnej grupy interwencyjnej - 10

  IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

   

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mazowsze.witd.gov.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, ul. B. Limanowskiego 29a, 26-610 Radom, pokój 202..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 09:30, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, ul. B. Limanowskiego 29A, 26 - 610 Radom; pok. 116 sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w pełnym etacie) osób, które będą bezpośrednio w obiekcie Zamawiającego wykonywać obowiązki związane z realizacją przedmiotu zamienienia za wyjątkiem osoby, która będzie wykonywała obowiązki związane z utrzymaniem czystości. a) zatrudnienie w/w osób powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, b) w przypadku zakończenia zatrudnienia w/w osób przed zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby na umowę o pracę..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  ZAŁĄCZNIKI:

  Ogłoszenie o zamówieniu:

  SIWZ z załącznikami:

  Formularz cenowy i załączniki w wersji edytowalnej:

  Rysunek nr 1 w wersji kolorowej:

  Informacja o wyborze oferty:

  Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia:


  Archiwalne zamówienia publiczne

  Aktualizacje do tej strony

  Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 18-04-2016 o godzinie 15:15 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 02-03-2016 o godzinie 13:48 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 22-02-2016 o godzinie 12:18 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 22-02-2016 o godzinie 12:18 przez Łukasz Woźniak

  Ta strona została zaktualizowana 22-02-2016 o godzinie 12:17 przez Łukasz Woźniak


  Ta strona została odwiedzona 954 razy.