28. Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz WITD w RadomiuOgłoszenie nr 2021/BZP 00299051 z dnia 2021-12-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz WITD w Radomiu


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017496344
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bolesława Limanowskiego 29a
1.5.2.) Miejscowość: Radom
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mazowsze.witd.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mazowsze.witd.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich
na rzecz WITD w Radomiu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8d21d69-5428-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299051
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00299051 z dnia 2021-12-03
2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010438/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz WITD w Radomiu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.mazowsze.witd.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/”
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane w „Instrukcji Użytkownika systemu
https://miniportal.uzp.gov.pl/” dostępnej pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf „Instrukcja Użytkownika
systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w pkt XL SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w pkt XL SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WAT.272.7.2021
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00299051 z dnia 2021-12-03
2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich na rzecz
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu, polegających na
przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym oraz doręczanie Zamawiającemu zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym
doręczeniu, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek pocztowych niedoręczonych odbiorcy po
wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania, wraz z usługą codziennego
odbioru przesyłek pocztowych oraz przesyłek kurierskich w obrocie krajowym, zgodnie z
wymaganiami opisanymi poniżej oraz warunkami wynikającymi z treści załączonego do SWZ
projektu umowy.
Szacunkowe ilości oraz rodzaje przesyłek w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2023 zawiera
załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie
największa liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00299051 z dnia 2021-12-03
2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
• posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru
operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże, że:
• wykonał w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub – w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych- należycie wykonuje, co najmniej 2 usługi, z których każda
polegała na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, przy czym
każda z usług pocztowych była lub jest wykonywana przez okres minimum następujących po
sobie kolejno 12 miesięcy i wartość każdej z nich wynosiła, co najmniej 80.000,00 zł brutto.
Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana
łącznie dla wszystkich podmiotów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzory oświadczeń
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo przynależności do tej samej grupy
kapitałowej stanowią odpowiednio Załączniki nr 5 i 6 do SWZ;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00299051 z dnia 2021-12-03
2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności;
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast:
1) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zaświadczenia albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust.
3 stosuje się.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej zamawiający żąda przedstawienia:
1) dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania działalności pocztowej, na
podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda przedstawienia:
1) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonanych lub – w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych- należycie wykonywanych, co najmniej 2 usług, z
których każda polegała na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, przy
czym każda z usług pocztowych była lub jest wykonywana przez okres minimum następujących po
sobie kolejno 12 miesięcy i wartość każdej z nich wynosiła, co najmniej 80.000,00 zł brutto. - wzór
wykazu Załącznik nr 4 do SWZ;
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3. powyżej potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00299051 z dnia 2021-12-03
2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ciąg dalszy pkt 5,6) 5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia:
1) podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3.
 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia z postępowania.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2
i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub
zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00299051 z dnia 2021-12-03
2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
postępowaniu.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana
łącznie dla wszystkich podmiotów.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego
postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie cen jednostkowych
wyłącznie w przypadku zmiany związanej z wymogami wynikającymi z uregulowań prawnych w
zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy
Prawo pocztowe, a także okoliczności powodujących, iż zmiana ww. cen leży w interesie
publicznym;
2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych –
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. W przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, strony (zgodnie z art. 439
ustawy Prawo zamówień publicznych) dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
3. Uprawnienie strony niniejszej umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wystąpi, gdy zmiana
wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego dla następujących wskaźników:
a) transport;
b) łączność;
c) usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje;
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00299051 z dnia 2021-12-03
2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
- liczone od daty obowiązywania umowy, łącznie przekroczy 25%.
4. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, tj. dzień, w którym zmiana
wynagrodzenia może wejść w życie - po upływie 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.
Nie przewiduje się innych okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia
wykonawcy.
5. Wykonawca we wniosku o zmianę wynagrodzenia wskazuje jaki udział w wynagrodzeniu mają
koszty pozapłacowe, a także dołącza dowody finansowe (kopie faktur i rachunków)
potwierdzające wzrost kosztów.
6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający nie przekroczy
6%.
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-14 14:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-14 14:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-12
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający może żądać od wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych
lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00299051 z dnia 2021-12-03
2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Do pobrania:

Ogłoszenie:

Specyfikacja warunków zamówienia:

Załączniki do SWZ:

Identyfikator postępowania:

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy i zmiany:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:


Archiwalne zamówienia publiczne

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 17-05-2022 o godzinie 13:13 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 21-12-2021 o godzinie 15:00 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 14-12-2021 o godzinie 14:58 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 14-12-2021 o godzinie 14:21 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 10-12-2021 o godzinie 15:06 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 10-12-2021 o godzinie 15:05 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 03-12-2021 o godzinie 14:51 przez Łukasz Woźniak


Ta strona została odwiedzona 579 razy.