27. Świadczenie usług ochrony osób i mienia znajdującego się w Radomiu przy ul. B. Limanowskiego 29a oraz utrzymania porządku wokół budynku na rzecz WITD w RadomiuOgłoszenie nr 2021/BZP 00251913/01 z dnia 2021-10-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony osób i mienia znajdującego się w Radomiu przy ul. B. Limanowskiego 29a oraz utrzymania porządku wokół udynku na rzecz WITD w Radomiu


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017496344
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bolesława Limanowskiego 29a
1.5.2.) Miejscowość: Radom
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.7.) Numer telefonu: 483635187
1.5.8.) Numer faksu: 483635187
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mazowsze.witd.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mazowsze.witd.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usług ochrony osób i mienia znajdującego się w Radomiu
przy ul. B. Limanowskiego 29a oraz utrzymania porządku wokół udynku na rzecz WITD w
Radomiu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-552d4425-38a2-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00251913/01 z dnia 2021-10-29
2021-10-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00251913/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-29 14:02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010438/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Ochrona osób i mienia w siedzibie WITD w Radomiu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.mazowsze.witd.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/”
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane w „Instrukcji Użytkownika systemu
https://miniportal.uzp.gov.pl/” dostępnej pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf „Instrukcja Użytkownika
systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w pkt XL SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w pkt XL SWZ
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00251913/01 z dnia 2021-10-29
2021-10-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WAT.272.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony osób i mienia obiektu
znajdującego się w Radomiu przy ul. B. Limanowskiego 29a, wykorzystywanego na siedzibę
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu (WITD) oraz Centralnego
Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego (COSITD) prowadzonego przez Główny
Inspektorat Transportu Drogowego dalej (GITD), jak również utrzymanie porządku na terenie
wokół budynku, zgodnie
z wymaganiami opisanymi poniżej oraz warunkami wynikającymi z treści załączonego do SWZ
projektu umowy.
3. Usługa realizowana będzie nieprzerwanie, całodobowo w dni powszednie oraz weekendy i
święta.
4. Celem usługi jest zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia oraz utrzymanie porządku
wokół budynku WITD w Radomiu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
77300000-3 - Usługi ogrodnicze
90620000-9 - Usługi odśnieżania
90910000-9 - Usługi sprzątania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00251913/01 z dnia 2021-10-29
2021-10-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
• posiadania aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i
mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838)
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże, że:
• wykonał w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub – w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych- należycie wykonuje, co najmniej 3 usługi w zakresie
ochrony osób i mienia obiektów użyteczności publicznej, która spełnia łącznie następujące
warunki:
- usługa wykonywana była lub jest przez okres co najmniej 12 miesięcy,
- wartość każdej z nich była nie mniejsza niż 120 000,00 zł brutto
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzory oświadczeń
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo przynależności do tej samej grupy
kapitałowej stanowią odpowiednio Załączniki nr 5 i 6 do SWZ;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00251913/01 z dnia 2021-10-29
2021-10-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności;
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast:
1) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zaświadczenia albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust.
3 stosuje się.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej zamawiający żąda przedstawienia:
1) aktualnej koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 838)
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda przedstawienia:
1) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonanych lub – w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych- należycie wykonywanych, co najmniej 3 usług w
zakresie ochrony osób i mienia obiektów użyteczności publicznej, która spełnia łącznie następujące
warunki:
- usługa wykonywana była lub jest przez okres co najmniej 12 miesięcy,
- wartość każdej z nich była nie mniejsza niż 120 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami
czy zostały wykonane należycie - wzór wykazu Załącznik nr 2 do SWZ;
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3. powyżej potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
do tych zasobów oraz określa w szczególności:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00251913/01 z dnia 2021-10-29
2021-10-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ciąg dalszy pkt 5,6) 5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia:
1) podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3.
 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia z postępowania.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2
i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub
zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00251913/01 z dnia 2021-10-29
2021-10-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wzory oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowią
odpowiednio Załącznik nr 11 i Załącznik nr 4 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana umowy w stosunku do treści złożonej oferty przez Wykonawcę w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy
dopuszczalna jest jedynie w następujących przypadkach i zakresie:
a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację świadczenia, w zakresie
proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia, bądź wydłużenia terminu realizacji umowy;
b) zmiany przepisów prawa w oparciu, o które realizowana będzie umowa, w zakresie
dostosowującym sposób realizacji umowy do obowiązujących przepisów;
c) zmiany terminu początkowego realizacji usługi, o którym mowa w §5 ust. 1 w razie
przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia skutkującej niemożnością podpisania
umowy od dnia 01.01.2022 r. termin początku realizacji umowy ulegnie przesunięciu
maksymalnie o liczbę dni odpowiadającą okresowi pomiędzy dniem 01.01.2022 , a dniem
podpisania umowy.
2. Zmiany umowy nie stanowią:
a) zmiana wskazanych w Umowie Koordynatorów Zamawiającego i Wykonawcy,
b) zmiana danych teleadresowych stron,
c) zmiana danych teleadresowych stron, zaistniała sytuacja wymaga niezwłocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej strony.
3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:
a) Stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie
przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00251913/01 z dnia 2021-10-29
2021-10-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację
potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę
wynagrodzenia.
5. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji
zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej
zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w
ramach posiadanych środków w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany
rok.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości zabezpieczenia środków
finansowych na zwiększenie wynagrodzenia, Zamawiający dokona stosownego skrócenia
okresu świadczenia usługi. W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo do bez kosztowego
rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia. W takim przypadku strony nie będą
występowały względem siebie z roszczeniami odszkodowawczymi za skrócenie okresu trwania
umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-10 14:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-10 14:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-09
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
XIX. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający może żądać od wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych
lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

Do pobrania:

Ogłoszenie:

Specyfikacja warunków zamówienia:

Załączniki do SWZ:

Identyfikator postępowania:

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyborze oferty:


Archiwalne zamówienia publiczne

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 17-05-2022 o godzinie 13:13 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 23-11-2021 o godzinie 14:08 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 10-11-2021 o godzinie 15:22 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 10-11-2021 o godzinie 14:21 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 29-10-2021 o godzinie 14:36 przez Łukasz Woźniak


Ta strona została odwiedzona 573 razy.