23. Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w RadomiuOgłoszenie nr 2021/BZP 00050643 z dnia 2021-05-11

Identyfikator postępowania:

https://mazowsze.witd.gov.pl/wp-content/uploads/2021/05/Identyfikator-postepowania.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017496344
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bolesława Limanowskiego 29a
1.5.2.) Miejscowość: Radom
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.7.) Numer telefonu: 483635187
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mazowsze.witd.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mazowsze.witd.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f34b189-b212-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00050643
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010438/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
bip.mazowsze.witd.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane w „Instrukcji Użytkownika systemu
https://miniportal.uzp.gov.pl/” dostępnej pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf „Instrukcja Użytkownika
systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w pkt XL SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w pkt XL SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WAT.272.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej
na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu.2. Kody wg CPV
09134100-8 – dostawa oleju napędowego09132100-4 – dostawa benzyny bezołowiowej3.
Ilości:- olej napędowy ON: 80 000 litrów- benzyna bezołowiowa Pb 95: 18 000 litrów4. Benzyna
bezołowiowa Pb 95 powinna spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 228:2013. Olej
napędowy ON powinien spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 590+A1:2011 powinien
być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak
4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09132100-4 - Benzyna bezołowiowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust od ceny 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95
4.3.6.) Waga: 25,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust od ceny 1 litra oleju mapędowego

4.3.6.) Waga: 45
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:posiada
aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki stosownie do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 755 z późn. zm.).2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:dysponuje, co najmniej jedną stacją
paliw znajdującą w promieniu do 15 km od miejsc stacjonowania pojazdów Zamawiającego,
licząc po drogach publicznych działającą w systemie całodobowym i całorocznym.Miejsca
stacjonowania pojazdów Zamawiającego:a) WITD Radom, ul. B. Limanowskiego 29 a, b) WITD
OWI Warszawa - Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17,c) WITD OWI Płock, ul. Kolegialna 15,d) WITD
OWI Ostrołęka, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila 15,e) WITD OWI Ciechanów, ul. Płocka
32,f) WITD OWI Siedlce, ul. Piłsudskiego 38.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
zamawiający żąda:1) Koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami
ciekłymi zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 755 z późn. zm.)2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:2) wykazu stacji
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;3. Wykonawca, który polega na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
(sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3. powyżej
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy
zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i
wykorzystania przez niego zasobówpodmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
któregowykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczącychwykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
którychwskazane zdolności dotyczą.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzory oświadczeń o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowią odpowiednio
Załączniki nr 5 i 6 do SWZ;2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności; 3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności;2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:1) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zaświadczenia
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.4. Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.
2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
ciąg dalszy z pkt 5.6 6.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w
art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że
spełnił łącznie następujące przesłanki:1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody
wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym
poprzez zadośćuczynienie pieniężne;2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z
przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi
organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;3) podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom
lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:a) zerwał wszelkie powiązania z osobami
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00050643 z dnia 2021-05-11
lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,b)
zreorganizował personel,c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,d) utworzył struktury
audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów,e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.7. Zamawiający ocenia,
czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy.
Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, nie są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.3.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzory oświadczenia podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu stanowią odpowiednio Załącznik nr 11 i Załącznik nr 12 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w § 10 załącznika nr 3 do SWZ - Wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00050643 z dnia 2021-05-11

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-18
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w
imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od
wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.2. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1,
zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 4. Przepis ust. 3 stosuje się
odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego. 5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118
Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych
lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

Do pobrania:

SIWZ - dostawa paliw

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania:


Archiwalne zamówienia publiczne

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 24-05-2021 o godzinie 18:47 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 24-05-2021 o godzinie 13:56 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 20-05-2021 o godzinie 14:03 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 20-05-2021 o godzinie 11:21 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 14-05-2021 o godzinie 12:56 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 11-05-2021 o godzinie 13:16 przez Eryk Perucki

Ta strona została zaktualizowana 11-05-2021 o godzinie 12:33 przez Eryk Perucki

Ta strona została zaktualizowana 11-05-2021 o godzinie 11:26 przez Eryk Perucki

Ta strona została zaktualizowana 11-05-2021 o godzinie 11:25 przez Eryk Perucki


Ta strona została odwiedzona 682 razy.