10. Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu w 2017 roku.WAT.272.6.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi społeczne
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Radomiu w 2017 roku.

Ogłoszenie dotyczy: usług pocztowych, wymienionych w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE jako usługi społeczne, w związku z tym postępowanie prowadzone jest na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiającym jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, ul. B. Limanowskiego 29A,
26 - 610 Radom NIP: 525 22 34 214

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.
tel./fax.(0-48) 363-51-87, e-mail: przetargi@mazowsze.witd.gov.pl, www.bip.mazowsze.witd.gov.pl
Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu, w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, z czego około 90% stanowią przesyłki rejestrowane w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kurierskich oraz ich zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017, lub do wyczerpania kwoty umowy (ceny ofertowej wybranego wykonawcy) w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Szacunkową ilość przewidywaną przez Zamawiającego do realizacji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres oraz wymogi świadczenia usług pocztowych zawarte są w załącznikach nr 1 i 3 do niniejszego ogłoszenia.
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1113 ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468),
ustawy   z   dnia   17   listopada   1964   r.   Kodeks   postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.);
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu
cywilnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1222 ze zm.),
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) i międzynarodowych przepisów pocztowych,
ustawy   z   30   sierpnia   2002   r.   Prawo   o   postępowaniu   przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.).
5.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał lub dysponował placówkami, w których
będzie świadczył usługi pocztowe dla Zamawiającego, które muszą być:
czynne co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, przy czym jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa;
oznakowane w sposób widoczny „szyldem" z nazwą bądź logo Wykonawcy, umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy;
przystosowane do obsługi i ruchu osób niepełnosprawnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
mogą znajdować się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, pod warunkiem, że będą posiadały wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy.
6.    Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 64110000-0- usługi pocztowe,
64112000-4 - usługi pocztowe dotyczące listów, 64113000-1-usługi pocztowe dotyczące
paczek, 64100000-7 –usługi pocztowe i kurierskie.
Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania kwoty umowy (ceny ofertowej wybranego wykonawcy) w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Kryteria oceny ofert

1.    Opis kryteriów oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
cena brutto za realizację całego zamówienia-60%
poziom jakości świadczenia usług (liczba placówek) - 40%

2.    Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
1)   Ocena ofert dokonywana będzie, według następujących wzorów:

a)   W zakresie kryterium cena (C):
         Cmin    
C=         x100pkt x 60%
C0f


gdzie:

Cmin – najniższa cena z pośród ofert badanych
Cof – cena oferty badanej


b) w zakresie kryterium poziom świadczonych usług (liczba placówek):

         PJof
PJ =  ----------- x 100 pkt x 40%
         PJmax
       

gdzie:

PJof – deklarowana liczba placówek pocztowych oferty badanej,
PJmax – najwyższa deklarowana liczba placówek pocztowych

Pod pojęciem placówki pocztowej należy rozumieć jednostkę organizacyjną operatora pocztowego (świadczącego usługi pocztowe) za pośrednictwem, której Wykonawca może świadczyć usługi pocztowe dla Zamawiającego, która będzie:
czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni
w tygodniu, przy czym jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa,
oznakowane w sposób widoczny „szyldem" z nazwą bądź logo Wykonawcy, umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy,
przystosowane do obsługi i ruchu osób niepełnosprawnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
mogą znajdować się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, pod warunkiem, że będą posiadały wyodrębnione stanowisko obsługi klientów
w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy.

W celu możliwości dokonania oceny ofert w kryterium - poziom jakości świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odrzucenia oferty, do dostarczenia wraz z oferta wykazu placówek pocztowych zlokalizowanych na terenie całej Polski, którymi będzie dysponował podczas realizacji zamówienia oraz za pośrednictwem których może świadczyć usługi pocztowe dla Zamawiającego. Wykaz musi zawierać dokładny adres lokalizacji placówki pocztowej.

Ocena punktowa oferty: OPO

OPO = C + PJ
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za wszystkie kryteria łącznie,
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

V.    Wymagania zamawiającego stawiane Wykonawcom ubiegającym się
o przedmiotowe zamówienie:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazali, że posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.).

VI.    Wykaz wymaganych dokumentów.

1.   Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
aktualnego dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, potwierdzającego uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym (art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.);


VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Wykonawca sporządzi formularz cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Ustala się wynagrodzenie kosztorysowe za faktycznie zrealizowane ilości usług pocztowych określonych w załączniku nr 3.
W celu obliczenia ceny oferty w formularzu cenowym należy wpisać ceny jednostkowe netto, obliczyć należny podatek VAT, wpisać ceny jednostkowe brutto, następnie przemnożyć je przez ilości danej usługi, co pozwoli wyliczyć wartość brutto każdej pozycji formularza cenowego za ilości określone przez Zamawiającego. Po zsumowaniu wartości brutto wszystkich pozycji formularza zostanie określona cena za usługi pocztowe, którą należy przenieść do formularza oferty.
Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść realizując pełen zakres usługi określony w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę winny być uwzględnione w cenie oferty.
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.


viii. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


IX. Opis sposobu przygotowywania ofert.
Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Oferta musi być napisana w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
Oferta i wszystkie dokumenty muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę,
Załączniki do oferty i dokumenty winny być sporządzone wg wzorów i wymogów ogłoszenia o zamówieniu.
Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy wraz z ofertą złożyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie) określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
Dokumenty załączone do oferty, wymagane przez Zamawiającego, należy złożyć w formie pisemnej.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnego zapisu o treści pieczęci: nazwa firmy, siedziba.
Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: "INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)". Zaleca się wydzielenie ich w złożonej ofercie.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp.
13. Forma złożenia oferty
1)    Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:
Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu Oferta na: „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu w 2017 roku."

NIE OTWIERAĆ PRZED
16.12.2016 godzina 10:30

2)    Koperta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia, oraz pieczęcią
firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.


X.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wojewódzkim inspektoracie Transportu Drogowego w Radomiu, ul. B. Limanowskiego 29a, 26-610 Radom w terminie najpóźniej do 16.12.2016 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi 16.12.2016 r. o godz. 10:30 w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Radomiu, pokój nr 202.

XI.    Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert.
W przypadku zgłoszenia pytań co do treści Ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przewiduje możliwość udzielenia odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie tym zamówieniem z równoczesnym ewentualnym przedłużeniem terminu składania ofert. Jeżeli udzielone odpowiedzi będą wnosiły istotne zmiany w stosunku do ogłoszenia o zamówieniu lub okres pozostający do otwarcia ofert będzie krótszy niż 2 dni zamawiający przedłuży odpowiednio termin składania ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.
Niezwłocznie po zbadaniu i ocenie ofert informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający wezwie, w terminie przez siebie wyznaczonym, Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w przypadku braku wymaganych dokumentów, ich niekompletności lub gdy ich treść będzie budziła wątpliwości lub, gdy będą zawierały błędy..
Jeżeli Wykonawca nie złoży pełnomocnictwa, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, który podpisał ofertę, określającego jego zakres oraz wystawionego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wyznaczonym.
8.    Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
będzie niezgodna z ogłoszeniem o zamówieniu, bądź jej treść nie będzie odpowiadać treści ogłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4,
jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9.    Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, albo nie wpłynie żadna oferta;
cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.,
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania albo zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym.
10.    Po przeprowadzonym postępowaniu z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Miejsce i termin zawarcia umowy wskaże Zamawiający.
11.    W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy, umowa
może być zawarta z Wykonawcą, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest
najkorzystniejsza.
11.    W sprawach nieujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

XII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

Istotne postanowienia umowy zostaną uzgodnione z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten zobowiązany będzie do przedstawienia projektu umowy do uzgodnienia z Zamawiającym, przy czym oferta wybranego wykonawcy oraz treść niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikiem nr 1 stanowić będą integralną cześć umowy.  

Załączniki
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1;
Formularz Oferty- załącznik nr 2;
Formularz cenowy- załącznik nr 3;
Zestawienie jednostek Nadawcy - załącznik nr 4.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu: 

Załączniki w wersji edytowalnej:

Odpowiedzi na pytania:

Informacja o wyniku postępowania:

Informacja o udzieleniu zamówienia:


Archiwalne zamówienia publiczne

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 07-02-2018 o godzinie 09:13 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 11-01-2017 o godzinie 15:31 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 23-12-2016 o godzinie 11:36 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 14-12-2016 o godzinie 14:49 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 09-12-2016 o godzinie 08:22 przez Łukasz Woźniak


Ta strona została odwiedzona 1030 razy.