1. Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu. 

UWAGA !! Zmiana daty składania ofert - 22 sierpnia 2014 r.

 

 

Radom: Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu
Numer ogłoszenia: 251638 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu , ul. Limanowskiego 29A, 26-610 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 363 51 87, faks 48 363 51 87.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mazowsze.witd.gov.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://www.bip.mazowsze.witd.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe dokończenie realizacji obiektu pn. Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na jego użytkowanie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług, których realizacja jest konieczna dla kompleksowego dokończenia budowy obiektu w zakresie i standardzie wynikającym z załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia polegają na kompleksowym dokończeniu budowy obiektu pn. Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu, tj. na wykonaniu wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z dokumentacji poza zakresem robót wykonanym przez dotychczasowego wykonawcę obiektu. Zamawiający informuje, iż dotychczasowy wykonawca obiektu zrealizował jedynie część zakresu zamówienia wynikającego z dokumentacji projektowej, a następnie na skutek odstąpienia od umowy wykonał roboty/prace zabezpieczające. Zakres robót wykonanych przez dotychczasowego wykonawcę zawiera załącznik do SIWZ. Zakres zamówienia pozostałego do wykonania wynika z zakresu robót wskazanych w dokumentacji projektowej pomniejszonego o ww. zakres robót wykonanych przez dotychczasowego wykonawcę (załącznik do SIWZ - obmiar robót wykonanych i informacja o robotach pozostałych do wykonania. Jako materiał pomocniczy (poglądowy) do wyceny Zamawiający załączył do SIWZ przedmiar robót do wykonania, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest to dokument (przedmiar robót) nie wiążący i nie stanowi podstawy do dokonania wyceny robót, bądź określenia zakresu robót. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-7, 45.11.12.20-0, 45.22.31.00-0, 45.23.00.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.21.00-8, 45.32.00.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.12.00-8, 45.33.20.00-3, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-7, 45.43.20.00-0, 45.44.21.00-3, 45.21.13.70-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 złotych. 1. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p., tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłacić przelewem na rachunek bankowy NBP w Warszawie 62 1010 1010 0053 4013 9120 0000, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 4. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt 1 należy w formie oryginału załączyć do oferty. 5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. WITD, b) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną w SIWZ), c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) być gwarancją nie odwołalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 p.z.p., w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 p.z.p., lub pełnomocnictw. 6. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 5 stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w SIWZ Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 8. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 p.z.p. Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie - w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona - za zgodność z oryginałem -kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą -zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał kompleksowo zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę lub przebudowę minimum 2 obiektów kubaturowych, gdzie wartość wykonania (umowy na roboty budowlane) w przypadku każdego obiektu kubaturowego wynosiła minimum 3.000.000,00 złotych każda. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą -zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów (dowodów) lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą -zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobami wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, które: 1) zapewnią kierowanie budową i poszczególnymi robotami, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy), - instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. 2) zapewnią kierowanie robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, tj. uprawnienia określone w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań archeologicznych. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą - zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych lub posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą - zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dotyczy podmiotów zagranicznych: zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2) Wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu, tj.: - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancji bankowej; - gwarancji ubezpieczeniowej lub - poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy p.z.p. zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona - za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału; 3) Zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru przekazanego w materiałach przetargowych oraz zgodnie z warunkami określonymi w § 16 SIWZ; 4) Harmonogram rzeczowy wykonania zamówienia sporządzony - wg wzoru przekazanego w materiałach przetargowych; 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. Brak w ofercie ww. załącznika i jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mazowsze.witd.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 29A, 26 - 600 Radom; pok. 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 11:30, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 29A, 26 - 600 Radom; pok. 10..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający oświadcza, że wykonanie Umowy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, oraz, że bezzwrotne przekazanie środków UE Zamawiającemu wymaga należytego, w tym terminowego wykonania Umowy i rozliczenia Projektu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:

http://bip.mazowsze.witd.gov.pl/uploads/zamowienia/budowa/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.html

 

ZAŁĄCZNIKI:

http://bip.mazowsze.witd.gov.pl/uploads/zamowienia/budowa/SIWZ.doc

http://bip.mazowsze.witd.gov.pl/uploads/zamowienia/budowa/pozostale.zip

 

Odpowiedzi na pytania i/lub modyfikacja treści SIWZ:

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:


Archiwalne zamówienia publiczne

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 06-09-2016 o godzinie 08:29 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 22-02-2016 o godzinie 12:18 przez Łukasz Woźniak


Ta strona została odwiedzona 2061 razy.