Ogłoszenie nr. 7158Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • aplikant
 • Wydział Inspekcji

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa , ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa Wesoła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
 • Uczestnictwo w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • Złożenie egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie , wykształcenie co najmniej średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
 • Prawo jazdy co najmniej kategorii B
 • Znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postepowania administracyjnego
 • Prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się – rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość
 • Ukończone 25 lat na dzień 1 września 2017 roku
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia
 • Posiadanie nienagannej opinii i niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • prawo jazdy kategorii A
 • znajomość komunikatywna języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia świadectwa dojrzałości
 • Kopia prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (dokumenty zawierające nazwę pracodawcy, informacje potwierdzające okres zatrudnienia np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • kopia prawa jazdy kategorii A
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego

Termin składania dokumentów:
20-01-2017

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 29A; 26-610 Radom

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty,
zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzór oświadczeń znajduje się na stronie: www.bip.mazowsze.witd.gov.pl (w dziale rekrutacja)
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: kadry@mazowsze.witd.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 48 3635187
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• test kompetencyjny,
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study.
Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydatki/kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) jest: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa i woj. mazowieckie
Warszawa , ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa Wesoła
oraz teren województwa mazowieckiego

ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
ul. Bolesława Limanowskiego 29A
26-610 Radom

Liczba stanowisk pracy:

 • 1

WARUNKI PRACY
Praca biurowa oraz praca w terenie.
Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych.
Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji
Transportu Drogowego.
Aplikant, jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 20 stycznia 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
ul. Limanowskiego 29A
26-610 Radom
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: ogłoszenie numer 7158

 

Wzór oświadczenia kandydatów na stanowisko aplikanta:

 


Archiwalne ogłoszenia

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 23-02-2017 o godzinie 15:05 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 23-02-2017 o godzinie 15:05 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 05-01-2017 o godzinie 14:23 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 05-01-2017 o godzinie 14:07 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 05-01-2017 o godzinie 14:05 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 05-01-2017 o godzinie 14:04 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 05-01-2017 o godzinie 14:02 przez Łukasz Woźniak