Ogłoszenie nr. 176532Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik wydziału
 • w Wydziale Administracyjno-Technicznym

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Radom; 26-610 Radom, ul. Limanowskiego 29 a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Koordynowanie, organizowanie i przydzielanie zadań podległym pracownikom w celu zapewnienia wlaściwego funkcjonowania Wydziału.
 • Nadzorowanie i prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami transportowymi.
 • Ustalanie harmonogramów zakupów.
 • Sporządzanie i nadzorowanie realizacji umów z jednostkami świadczącymi usługi na rzecz Inspektoratu.
 • Nadzorowanie całości spraw związanych z umundurowaniem pracowników WITD, w tym ewidencji wydanego umundurowania.
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur i rachunków za dokonane przez Inspektorat zakupy.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego Przynajmniej 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Bardzo dobra znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych: o transporcie drogowym i przepisów wykonawczych, o finansach publicznych i przepisów wykonawczych, o rachunkowości i przepisów wykonawczych, o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych.

wymagania dodatkowe

 • ukończone szkolenie z zakresu "Prawo zamówień publicznych"
 • umiejętność pracy na komputerze w środowisku WINDOWS
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu ''Prawo zamówień publicznych''

Termin składania dokumentów:
15-01-2016

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Limanowskiego 29a 26-610 Radom

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Adres urzędu:

 • 26-610 Radom, ul. Limanowskiego 29 a

Liczba stanowisk pracy:

 • 1

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w siedzibie Urzędu, budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w budynku jest winda.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

Dokumenty należy składać w sekretariacie Inspektoratu lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu o naborze, w przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data nadania dokumentów u publicznego operatora pocztowego. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin kolejnego etapu naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od momentu zakończenia rekrutacji. Do złożenia ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Oferowane wynagrodzenie na ww. stanowisku pracy to około 3800 zł- 4000 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 3635187.

Wytworzył/Odpowiada:
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Jednostka organizacyjna:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
Udostępniła/udostępnił:
Ewa Pawlak-Bąk
Komórka organizacyjna:
kadry
Wprowadzono:
31-12-2015


Archiwalne ogłoszenia

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 07-03-2017 o godzinie 13:02 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 07-03-2017 o godzinie 13:02 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 07-03-2017 o godzinie 12:54 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 07-03-2017 o godzinie 12:52 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 28-01-2016 o godzinie 10:26 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 21-01-2016 o godzinie 15:01 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 21-01-2016 o godzinie 14:52 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 21-01-2016 o godzinie 14:51 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 21-01-2016 o godzinie 14:50 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 04-01-2016 o godzinie 08:20 przez Łukasz Woźniak