Ogłoszenie nr. 137687Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • Młodszy Specjalista
 • Wydział Finansowo-Księgowy

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Radom ul. Bolesława Limanowskiego 29A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi obsługę prawną postępowań windykacyjnych wprowadza wnioski dotyczące spraw upadłościowych zobowiązanych do Krajowego Rejestru Zadłużonych i obsługa procedur z tym związanych
 • prowadzi czynności wyjaśniające i zastępstwo procesowe przed sądami w sprawach związanych z postępowaniami windykacyjnymi
 • prowadzi korespondencję z organami egzekucyjnymi
 • współpracuje z Radcą Prawnym WITD w przypadkach wymagających jego opinii
 • systematycznie analizuje tablicę ogłoszeń KRZ pod kątem publikowania ogłoszeń o upadłości dot. zobowiązanych w sprawach prowadzonych przez WFK

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w tym 2 lata doświadczenia zawodowego w organach egzekucyjnych
 • Bardzo dobra znajomość procedury administracyjnej oraz przepisów prawa z zakresu transportu drogowego, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw
 • znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego
 • znajomość ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • znajomość ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
 • znajomość ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy na komputerze w środowisku WINDOWS, szczególnie w zakresie Excel
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presja czasu
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

DOKUMENTY NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 


Termin składania dokumentów:
27-05-2024

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Limanowskiego 29A 26-610 Radom

Inne informacje:

Co oferujemy:

 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy:

Praca w siedzibie Urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda.

Dodatkowe informacje:

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, niekompletne, przesłane po terminie oraz przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydatki/kandydata.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin kolejnego etapu naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 48 363 51 87

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study.
 • Pracę możesz rozpocząć od: 2024-06-10

Aplikuj do: 27 maja 2024
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 137687" na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
ul. Bolesława Limanowskiego 29A
26-610 Radom

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.05.2024
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk:

 • 1

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, ul. B. Limanowskiego 29a, 26-610 Radom, tel. (48) 629-87-41

Kontakt do inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mazowsze.witd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem: ul. B. Limanowskiego 29a, 26-610 Radom (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia w realizacji ustawowych obowiązków.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

 • 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • 4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)


Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej:
http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej-pdf-177kb.pdf

 


Archiwalne ogłoszenia

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 18-06-2024 o godzinie 12:10 przez Eryk Perucki

Ta strona została zaktualizowana 16-05-2024 o godzinie 12:00 przez Łukasz Woźniak