Ogłoszenie nr. 135817Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • Aplikant
 • Wydział Inspekcji

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Płock oraz teren województwa mazowieckiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Osoba na tym stanowisku:

 • uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
 • w ramach praktyk uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i kontroli w siedzibach podmiotów wykonujących przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej celem zdobycia odpowiedniej praktyki w pracy w terenie
 • składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia celem zdobycia kwalifikacji zawodowych inspektora transportu drogowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Ukończone 23 lata na dzień 17 listopada 2024 r.
 • Znajomość przepisów prawa, m.in.: ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego - zapis w CV
 • Komunikatywność, zarządzanie stresem, samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość - zapis w CV
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia - zapis w CV
 • Posiadanie nienagannej opinii - zapis w CV
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Podpisane CV i list motywacyjny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie techniczne o specjalności samochodowej
 • Prawo jazdy kategorii C
 • Uprawnienie diagnosty samochodowego
 • Doświadczenie zawodowe od 6 miesięcy - udokumentowana praktyka w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
 • Język obcy: znajomość komunikatywna języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego - zapis w CV

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

DOKUMENTY NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenia dotyczące spełnienia warunków określonych w wymaganiach niezbędnych w zakresie opinii oraz stanu zdrowia
 • Oświadczenie lustracyjne
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie prawa jazdy kat. C
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia diagnosty samochodowego

 


Termin składania dokumentów:
15-04-2024

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Limanowskiego 29A 26-610 Radom

Inne informacje:

Co oferujemy:

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
 • Dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat)
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

A po zdanym egzaminie - dodatkowo:

 • Dodatek inspekcyjny
 • Nagrody uznaniowe
 • Nagrody jubileuszowe
 • Dofinansowanie do posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym
 • Ekwiwalent za umundurowanie
 • Udział w corocznych szkoleniach z zakresu transportu drogowego
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Ustalona ścieżka awansu stanowiskowego
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
Praca w terenie oraz praca biurowa.
Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych
Praca w terenie – kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, prowadzenie kontroli w terenie, wysiłek fizyczny. Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu oraz w urzędzie. Część zajęć teoretycznych może odbywać się w formie zdalnej. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.
Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do
przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.
Uczestnik kursu specjalistycznego na czas pobytu w ośrodku szkolenia ma zagwarantowane wyżywienie i
zakwaterowanie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na rozpoczęcie i zakończenie kursu.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem nie będą rozpatrywane.
 • Aplikant po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym II stopnia zostanie zatrudniony na stanowisku: młodszy kontroler transportu drogowego.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • weryfikacja wiedzy – test wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study.

Ważne: przed rozpoczęciem kursu specjalistycznego na inspektora osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie
skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
Pracę możesz rozpocząć od: 2024-05-20

Aplikuj do: 15 kwietnia 2024
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 135817" na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego,
ul. Limanowskiego 29a
26-610 Radom

Zapraszamy również do kontaktu mailowego: kadry@mazowsze.witd.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 15.04.2024
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Aplikant do spraw: stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego w Oddziale Wydziału Inspekcji w Warszawie i Płocku

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk:

 • 4

Wynagrodzenie zasadnicze:

 • 6000,00 zł brutto

Przetwarzanie danych osobowych
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
o 1/ Administrator danych: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.
o 2/ Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mazowsze.witd.gov.pl.
o 3/ Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
o 4/ Informacje o odbiorcach danych: Komisja rekrutacyjna.
o 5/ Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
o 6/ Uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres
kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
o 7/ Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
o 8/ Informacje o wymogu podania danych:
o Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
o Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
o Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
o Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowani.

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej:

http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej-pdf-177kb.pdf


Archiwalne ogłoszenia

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 16-05-2024 o godzinie 11:14 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 02-04-2024 o godzinie 11:50 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 02-04-2024 o godzinie 11:50 przez Łukasz Woźniak