Ogłoszenie nr. 125212Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • Główny Księgowy
 • Wydział Finansowo-Księgowy

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Radom ul. Bolesława Limanowskiego 29A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Osoba na tym stanowisku:

 • Kieruje i organizuje pracę Wydziału Finansowo-Księgowego w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań
 • Prowadzi rachunkowość jednostki.
 • Nadzoruje ewidencję dochodów i wydatków budżetowych, funduszu socjalnego, kont pomocniczych w celu dostarczenia informacji o sytuacji finansowej.
 • Wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi WITD w Radomiu w celu wykonania zobowiązań zgodnie z planem finansowym jednostki.
 • Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu zapewnienia prawidłowości wydatkowania środków finansowych.
 • Przygotowuje projekty budżetu WITD w Radomiu.
 • Prowadzi sprawozdawczość finansowo-księgową, sporządza bilans, koordynuje prace związane z inwentaryzacją.
 • Nadzoruje ewidencję i egzekucję należności z tytułu kar nałożonych decyzją administracyjną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: wyższe /średnie - Kandydat musi spełniać jeden z poniższych warunków zgodnie z art. 54. ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Bardzo dobra znajomość zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, KPA, ustawy o transporcie drogowym
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Nie karalność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Umiejętność biegłej obsługi programów księgowych
 • Umiejętność pracy na komputerze w środowisku WINDOWS, szczególnie w zakresie Excel, ponadto programów Trezor, Buza, NBP, FORTECH, EZD PUW
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presja czasu
 • Umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o nie skazaniu za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działaności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY DODATKOWE:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 


Termin składania dokumentów:
24-08-2023

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Limanowskiego 29A 26-610 Radom

Inne informacje:

CO OFERUJEMY:

 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

DOSTĘPNOŚĆ:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

WARUNKI PRACY:

Praca w siedzibie Urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, niekompletne, przesłane po terminie oraz przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydatki/kandydata.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin kolejnego etapu naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 48 363 51 87
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-09-01

Aplikuj do: 24 sierpnia 2023
W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 125212" na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
ul. Bolesława Limanowskiego 29A
26-610 Radom
Aplikować na stanowisko można składając dokumenty osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez e-PUAP.

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.08.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Liczba stanowisk: 1

Główny Księgowy Wydział Finansowo-Księgowy

Pierwszeńśtwo dla osób z niepełnosprawnościami

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, ul. B. Limanowskiego 29a, 26-610 Radom, tel. (48) 629-87-41
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mazowsze.witd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem: ul. B. Limanowskiego 29a, 26-610 Radom (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia w realizacji ustawowych obowiązków.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Archiwalne ogłoszenia

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 04-09-2023 o godzinie 14:39 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 07-08-2023 o godzinie 13:16 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 07-08-2023 o godzinie 13:16 przez Łukasz Woźniak