Ogłoszenie nr. 164417Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Wydziale Prawnym

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Radom; 26-610 Radom, ul. Limanowskiego 29 a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opiniowanie spraw związanych z procedurą odwoławczą od decyzji nałożonych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
 • Współdziałanie z Wydziałami Inspektoratu w zakresie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • Prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty należności wynikajacych z decyzji nałożonych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
 • Prowadzenie spraw związanych z przekroczeniem dopuszczalnych nacisków osi pojazdów oraz dopuszczalnej masy całkowitej,
 • Wykonywanie innych czynności prowadzonych w Wydziale Prawnym w postępowaniach administracyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość ustawy o transporcie drogowym,
  • znajomość ustawy o drogach publicznych.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy na komputerze w środowisku WINDOWS, programie informacji prawnej, MICROSOFT OFFICE, OPEN OFFICE,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
25-11-2014

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Limanowskiego 29a 26-610 Radom, sekretariat.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Adres urzędu

 • 26-610 Radom, ul. Limanowskiego 29 a

 

Liczba stanowisk pracy:

 • 2

 

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  • praca w siedzibie Urzędu, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w budynku brak jest windy

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Inspektoratu lub przesyłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data nadania dokumentów u publicznego operatora pocztowego. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin kolejnego etapu naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od momentu zakończenia rekrutacji. Do złożenia ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 483635187.

 

Wytworzył/Odpowiada: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
Udostępnił: Edyta Marcinkiewicz
Komórka organizacyjna: kadry
Wprowadzono: 07-11-2014


Archiwalne ogłoszenia

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 04-12-2014 o godzinie 14:18 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 28-11-2014 o godzinie 12:06 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 12-11-2014 o godzinie 08:39 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 12-11-2014 o godzinie 08:38 przez Łukasz Woźniak