Ogłoszenie nr. 163594Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw kadr

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Radom; 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 29 a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • pomoc przy przygotowaniu dokumentów związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • pomoc przy przygotowaniu decyzji płacowych w związku z regulacjami i podwyżkami płac oraz ustalanie uprawnień do dodatku za wysługę lat, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników : urlopy, zwolnienia lekarskie,
 • pomoc przy prowadzeniu spraw związanych ze służbą przygotowawcza pracowników,
 • pomoc przy przeprowadzeniu naborów do służby cywilnej,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych ze szkoleniami dla pracowników,
 • pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z opisywaniem i wartościowaniem stanowisk pracy,
 • pomoc przy sporządzaniu sprawozdań do PFRON, GUS, UW, szefa służby cywilnej i innych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku ds kadr
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy kodeks pracy
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej ( Dz.U. Nr 227,poz. 1505) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
  • rzetelność i terminowość,
  • dążenie do rezultatów,
  • gotowość do uczenia się.

wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Płatnik
 • obsługa programu FORTECH
 • obsługa programów informacji prawnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
20-10-2014

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Limanowskiego 29a 26-610 Radom

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Adres urzędu

 • 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 29 a

 

Liczba stanowisk pracy:

 • 1

 

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  • praca w siedzibie Urzędu, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w budynku brak jest windy

 

Inne informacje:

 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie : http://www.bip.mazowsze.witd.gov.pl ( w dziale rekrutacja ),
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone,
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 048) 3635187

 

Wytworzył/Odpowiada:Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu

Udostępnił:Edyta Marcinkiewicz

Komórka organizacyjna:kadry

Wprowadzono:06-10-2014


Archiwalne ogłoszenia

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 30-10-2014 o godzinie 13:57 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 24-10-2014 o godzinie 08:41 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 07-10-2014 o godzinie 08:32 przez Łukasz Woźniak