Ogłoszenie nr. 96574Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • Zastępca Głównego Księgowego
 • Wydział Finansowo-Księgowy

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Radom, ul. Limanowskiego 29A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Osoba na tym stanowisku:

 • Koordynuje, organizuje i przydziela zadania podległym pracownikom w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Wydziału podczas nieobecności Naczelnika Wydziału – Głównego Księgowego.
 • Nadzoruje i koordynuje sprawy związane z windykacją należności.
 • Przygotowuje materiały do sporządzenia miesięcznej i kwartalnej sprawozdawczości budżetowej. Przygotowuje materiały do sporządzania bilansu rocznego z działalności jednostki, w tym koordynacja prac inwetaryzacyjnych
 • Prowadzi rozliczenia z tytułu należności budżetowych i rozliczeń z dysponentami zewnętrznymi (GITD, zarządcy dróg) w zakresie przypisów ich należności i środków przekazywanych na ich konta z tytułu wyegzekwowania tych należności.
 • Uzgadnia obroty i salda kont po zakończeniu kolejnych okresów obrachunkowych (miesięcznych i rocznych).
 • Kontroluje na bieżąco prawidłowość sporządzania list wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, PEFRON, rozliczeń z tytułu ubezpieczeń pracowniczych z PZU, jak również prawidłowość gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Sprawdza faktury i rachunki w zakresie ich zgodności z podpisanymi umowami i wnioskami zakupu, oraz analizuje w/w operacje gospodarcze pod kątem ich zgodności z planem finansowym jednostki
 • Przygotowuje aktualizacje Zasad Rachunkowości i planu kont Inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: średnie - Kandydat musi spełniać jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Bardzo dobra znajomość zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, KPA, ustawy o transporcie drogowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w kierowaniu zespołem
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Umiejętność biegłej obsługi programów księgowych
 • Umiejętność pracy na komputerze w środowisku WINDOWS, szczególnie w zakresie Excel, ponadto programów Trezor,
 • Buza, NBP, FORTECH, EZD PUW
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presja czasu
 • Umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY DODATKOWE:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 


Termin składania dokumentów:
19-04-2022

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Limanowskiego 29A 26-610 Radom

Inne informacje:

CO OFERUJEMY:

 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

DOSTĘPNOŚĆ:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

WARUNKI PRACY:

 • Praca w siedzibie Urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek jest przystosowany dla osób
  niepełnosprawnych. W budynku jest winda.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, niekompletne, przesłane po terminie oraz
przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem nie będą
rozpatrywane. Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na
podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane
będą oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone
aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych
dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydatki/kandydata.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin kolejnego etapu naboru zostaną umieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 48 363 51 87
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-05-01

Aplikuj do: 19 kwietnia 2022
W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 96574" na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Radomiu
ul. Bolesława Limanowskiego 29A
26-610 Radom

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.04.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Liczba stanowisk: 1

Zastępca Głownego Księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym

Pierwszeńśtwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Przetwarzanie danych osobowych
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Radomiu, 26-610 Radom, ul. Limanowskiego 29A..
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mazowsze.witd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem: 26-610 Radom, ul. Limanowskiego 29A (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu: - przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 221 Kodeksu Pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz Pani/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały podane przez Panią/Pana dane dodatkowe niewymagane przez wskazane akty prawne).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
5. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej, imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy RODO to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, które są wymagane przepisami ww. ustaw będzie skutkowało
odrzuceniem oferty kandydata.
8. Podanie innych danych w zakresie nieokreslonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołac w dowolnym czasie.
9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego z siedzibą w Radomiu.
10. Informacja o wynikach naboru za wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej.
Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.


Archiwalne ogłoszenia

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 10-05-2022 o godzinie 14:49 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 08-04-2022 o godzinie 11:38 przez Eryk Perucki

Ta strona została zaktualizowana 08-04-2022 o godzinie 11:36 przez Eryk Perucki