Ogłoszenie nr. 83102Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • Referent
 • Wydział Prawny

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Radom ul. Bolesława Limanowskiego 29A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi postępowania administracyjne na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o transporcie drogowym, w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień administracyjnych oraz wezwań i innych pism procesowych
 • prowadzi postępowania administracyjne w trybach nadzwyczajnych określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego
 • udziela informacji prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie transportu drogowego w sprawach dotyczących zadań Inspekcji Transportu Drogowego
 • prowadzi czynności wyjaśniające i zastępstwo przed sądami w sprawach o wykroczenia
 • rozpatruje sprawy związane z umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty należności pieniężnych wynikających z decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 • opiniuje sprawy związane z procedurą odwoławczą
 • współdziała z wydziałami i samodzielnymi stanowiskami Inspektoratu w zakresie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz sprawowanie nadzoru w zakresie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej
 • współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej i sądami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów procedury administracyjnej oraz z zakresu transportu drogowego, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o czasie pracy kierowców, ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawa Kodeks wykroczeń, ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw
 • Znajomość umów międzynarodowych dotyczących transportu drogowego, znajomość przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, znajomość przepisów Rozporządzenia (UE) nr 165/2014
 • Umiejętność analizy zapisów urządzenia rejestrującego czas pracy kierowców
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office
 • Kompetencje: komunikatywność, myślenie analityczne, sumienność, chęć do uczenia się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w administracji publicznej
 • Szkolenie z zakresu przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy, przewozu odpadów, materiałów szybko psujących się, zwierząt, towarów niebezpiecznych itp.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Racjonalna organizacja czasu pracy - umiejętne rozplanowanie obowiązków z uwzględnieniem wagi danych spraw

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów:
30-08-2021

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu ul. Bolesława Limanowskiego 29A 26-610 Radom

Inne informacje:

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
Praca w siedzibie Urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda.

Dodatkowe informacje
Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, niekompletne, przesłane po terminie oraz przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane
będą oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane  oświadczenia opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydatki/kandydata.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin kolejnego etapu naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 48 363 51 87

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-10-01

Aplikuj do: 30 sierpnia 2021
W formie papierowej na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
ul. Bolesława Limanowskiego 29A
26-610 Radom

Dokumenty należy złożyć do: 30.08.2021
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, ul. B. Limanowskiego 29a, 26-610 Radom, tel. (48) 629-87-41.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mazowsze.witd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem: ul. B. Limanowskiego 29a, 26-610 Radom (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia w realizacji ustawowych obowiązków.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego  zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Archiwalne ogłoszenia

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 27-09-2021 o godzinie 08:59 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 14-09-2021 o godzinie 13:38 przez Eryk Perucki

Ta strona została zaktualizowana 20-08-2021 o godzinie 10:32 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 20-08-2021 o godzinie 10:31 przez Łukasz Woźniak