Ogłoszenie nr. 67720Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • Wydział Administracyjno - Techniczny

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Radom oraz teren województwa mazowieckiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z flotą pojazdów z zakresu gospodarowania środkami transportu: ewidencja kart drogowych pojazdów i ich rozliczanie, rozliczanie wykorzystania materiałów eksploatacyjnych, napraw bieżących i pokolizyjnych, rejestracja pojazdów i ich ubezpieczenie.
 • Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z realizacją zakupów w oparciu o przepisy ustawy-Prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzenie spraw wynikających z podpisanych umów dotyczących gospodarki środkami transportu.
 • Sporządzanie sprawozdań, pism, zleceń, zbiorczych zestawień informacji z zakresu korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.
 • Ustalenie harmonogramu zakupów na potrzeby inspektoratu w zakresie sprzętu technicznego, wyposażenia pojazdów służbowych oraz czuwanie nad przebiegiem ich realizacji.
 • Prowadzenie harmonogramu okresowych przeglądów technicznych pojazdów oraz czuwanie nad ich terminowym wykonaniem
 • Przygotowanie sezonowe pojazdów do eksploatacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w administracji publicznej w zakresie zarządzania flotą pojazdów oraz gospodarki środkami transportu.
 • Bardzo dobra znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o transporcie drogowym, o finansach publicznych, o rachunkowości i przepisach wykonawczych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu.rekrutacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność pracy na komputerze w środowisku WINDOWS
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych.
 • Prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych.
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów:
08-09-2020

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu; ul. Limanowskiego 29A; 26-610 Radom

Inne informacje:

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Radomiu, 26-610 Radom, ul. Limanowskiego 29A.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mazowsze.witd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem: 26-610 Radom, ul. Limanowskiego 29A (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu: - przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 221 Kodeksu Pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz Pani/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały podane przez Panią/Pana dane dodatkowe niewymagane przez wskazane akty prawne).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
5. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej, imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych
Administrator naruszył przepisy RODO to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, które są wymagane przepisami ww. ustaw będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata.
8. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z siedzibą w Radomiu.
10. Informacja o wynikach naboru za wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzór oświadczeń znajduje się na stronie: www.bip.mazowsze.witd.gov.pl (w dziale rekrutacja)
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: kadry@mazowsze.witd.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 48 3635187
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydatki/kandydata.Informacja dotycząca kolejnych etapów naboru będzie przekazywana emailowo bądź telefonicznie.

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw: obsługi floty pojazdów Inspektoratu Wydział Administracyjno - Techniczny

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Radom
ul. Bolesława Limanowskiego 29A, 26-610
Radom oraz teren województwa mazowieckiego

ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
ul. Bolesława Limanowskiego 29A
26-610 Radom

Liczba stanowisk pracy:

 • 1

WARUNKI PRACY
Praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie pojazdów służbowych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 08 września 2020 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
ul. Limanowskiego 29A
26-610 Radom

Wzory oświadczeń:

 

W wyniku weryfikacji formalnej ofert pracy na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Administracyjno-Technicznym w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Radomiu, Komisja Rekrutacyjna wyznaczyła kolejny etap naboru na dzień 17.09.2020 r. godz. 9.00., jakim jest rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca informacje zawarte w dokumentach oraz ocenę kandydatów, czy spełniają wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz w jakim stopniu dodatkowe.

Zakwalifikowane osoby otrzymają szczegółowe informacje telefonicznie

 


Archiwalne ogłoszenia

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 18-09-2020 o godzinie 12:15 przez Eryk Perucki

Ta strona została zaktualizowana 15-09-2020 o godzinie 11:36 przez Eryk Perucki

Ta strona została zaktualizowana 15-09-2020 o godzinie 11:35 przez Eryk Perucki

Ta strona została zaktualizowana 25-08-2020 o godzinie 14:43 przez Łukasz Woźniak