Ogłoszenie nr. 53222Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • aplikant
 • Wydział Inspekcji

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Garwolin oraz teren województwa mazowieckiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Uczestnictwo w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;

 • Złożenie egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie , wykształcenie co najmniej średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postepowania administracyjnego
 • Prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się – rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość
 • Ukończone 25 lat na dzień 30 kwietnia 2020 roku
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia
 • Posiadanie nienagannej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • prawo jazdy kategorii A lub C
 • język obcy: znajomość komunikatywna języka na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. A lub C

Termin składania dokumentów:
09-09-2019

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Limanowskiego 29a 26-610 Radom

Inne informacje:

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Radomiu, 26-610 Radom, ul. Limanowskiego 29A.. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących  swoich  danych  osobowych  pod  adresem   e-mail:   iod@mazowsze.witd.gov.pl   lub   tradycyjnie   pod   adresem: 26-610 Radom, ul. Limanowskiego 29A (z dopiskiem ochrona danych osobowych). Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu: - przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art.  221  Kodeksu Pracy, ustawa  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  służbie  cywilnej  oraz ustawa  z  dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz Pani/Pana zgoda  w zakresie w jakim zostały podane przez Panią/Pana dane dodatkowe niewymagane przez wskazane akty prawne).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej, imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy RODO to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, które są wymagane przepisami ww. ustaw lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z siedzibą w Radomiu.
Informacja o wynikach naboru za wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzór oświadczeń znajduje się na stronie: www.bip.mazowsze.witd.gov.pl (w dziale rekrutacja)
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: kadry@mazowsze.witd.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 48 3635187
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study.
Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydatki/kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Garwolin
ul. Sportowa 5, 08-400
Garwolin oraz teren województwa mazowieckiego

ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
ul. Bolesława Limanowskiego 29A
26-610 Radom

Liczba stanowisk pracy:

 • 1

WARUNKI PRACY
 

Praca biurowa oraz praca w terenie.
Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych.
Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.
Aplikant, jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 09 września 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
ul. Limanowskiego 29A
26-610 Radom
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: ogłoszenie numer 53222

Wzór oświadczenia kandydatów na stanowisko aplikanta:

 

W wyniku weryfikacji formalnej ofert pracy na stanowisko aplikant - stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, Komisja Rekrutacyjna wyznaczyła kolejny etap naboru jakim jest test sprawdzający wiedzę określoną
w ogłoszeniu o naborze na dzień 24.09.2019 r.  godz. 8.00.

Zakwalifikowane osoby otrzymały szczegółowe informacje na skrzynki e-mail podane
w dokumentach.

 Bezpośrednio po teście odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

<


Archiwalne ogłoszenia

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 03-10-2019 o godzinie 12:09 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 19-09-2019 o godzinie 09:14 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 28-08-2019 o godzinie 14:41 przez Łukasz Woźniak