Ogłoszenie nr. 25565Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • st. referent ds. windykacji nal.
 • w Wydziale Finansowo - Księgowym

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Radom; 26-610 Radom, ul. Limanowskiego 29 a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie ewidencji decyzji wystawianych w WITD pozwalającej na prowadzenie analityki przypisów należności budżetowych WITD i ewidencji decyzji nakładających kary będące przypisami dysponentów zewnętrznych (GITD, zarządcy dróg).
 • Codzienna identyfikacja wpłat na konta pomocnicze w zakresie określenia jakiej decyzji dana wpłata dotyczy i opisywanie w tym zakresie wyciągów z kont.
 • Na podstawie bieżącej analizy wpływu środków na konta pomocnicze z tytułu zaspokojenia należności WITD i należności stanowiących dochody jednostek zewnętrznych przygotowywanie „zleceń dokonania przelewów” dotyczących przekazywania dochodów budżetowych, należności do GITD i zarządców dróg z tytułu kar, w terminach przewidzianych przepisami.
 • Przygotowywanie i dokonywanie miesięcznych i rocznych uzgodnień rozliczeń w zakresie przypisów należności GITD i zarządców dróg z tytułu decyzji wystawionych przez WITD i stanu rozliczeń środków przekazanych tym jednostkom na zaspokojenie decyzji.
 • Wprowadzanie do komputerowego systemu ewidencyjnego, stanowiącego ewidencję analityczną dla konta należności budżetowych WITD, decyzji stanowiących podstawę zwiększenia przypisu oraz decyzji zmniejszających ten przypis.
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu należności budżetowych i rozliczeń z dysponentami zewnętrznymi (GITD, zarządcy dróg) w zakresie przypisów ich należności i środków przekazywanych na ich konta z tytułu wyegzekwowania tych należności.
 • Uruchamianie procedury windykacji i egzekucji do wymagalnych i niezapłaconych decyzji administracyjnych i prowadzenie w tym zakresie współpracy i korespondencji z Urzędami Skarbowymi i Komornikami Sądowymi.
 • Analiza stanu należności budżetowych WITD w celu przygotowania danych do sprawozdawczości budżetowej w tym zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

n i e z b ę d n e

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Kurs w zakresie księgowości.
 • Bardzo dobra znajomość: ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych, ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych, ustawy o transporcie drogowym i przepisów wykonawczych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisów wykonawczych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e:

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej w dziale/wydziale księgowości
 • Przeszkolenie w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych
 • Umiejętność pracy na komputerze w środowisku WINDOWS.
 • Znajomość obsługi ewidencyjnych programów księgowych i kalkulacyjnego arkusza excel.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego kurs w zakresie księgowości.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie egzekucji administarcyjnej obowiązków pieniężnych.

Termin składania dokumentów:
24-04-2018

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Limanowskiego 29a 26-610 Radom

Inne informacje:
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Adres urzędu:

 • 26-610 Radom, ul. Limanowskiego 29 a

Liczba stanowisk pracy:

 • 1

Warunki pracy:

 • Praca w siedzibie Urzędu.
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, niekompletne, przesłane po terminie oraz przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem nie będą rozpatrywane.

Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone aktualną datą.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydatki/kandydata.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin kolejnego etapu naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 48 363 51 87

 

Wytworzył/Odpowiada:
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Jednostka organizacyjna:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
Udostępniła/udostępnił:
Ewa Pawlak-Bąk
Komórka organizacyjna:
kadry
Wprowadzono:
14-04-2018


Archiwalne ogłoszenia

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 22-05-2018 o godzinie 13:56 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 11-05-2018 o godzinie 12:59 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 14-04-2018 o godzinie 13:30 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 14-04-2018 o godzinie 13:29 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 14-04-2018 o godzinie 13:29 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 13-04-2018 o godzinie 13:08 przez Łukasz Woźniak