Ogłoszenie nr. 163478Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • Młodszy kontroler transportu dr.
 • w Wydziale Inspekcji

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Płock oraz teren województwa mazowieckiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie kontroli drogowych i kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej w celu realizacji zadań Inspekcji Transportu Drogowego określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Kandydat, który nie posiada egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia zostanie skierowany na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego, kończący się egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia. W okresie trwania kursu kandydat zatrudniony będzie na stanowisku aplikanta.
 • Aplikant obowiązkowo uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktyki realizowanych w ramach kursu specjalistycznego. Podczas zajęć praktyki aplikant bierze udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.
 • Warunek zatrudnienia kandydata na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowego stanowi złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia, kończącego kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wykształcenie co najmniej średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie nienagannej opinii i niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • prawo jazdy kat. B,
  • ukończone 25 lat (w przypadku osób kierowanych na kurs, ukończone do 29 czerwca 2015 r.),
  • posiadanie wymaganego dla inspektora Inspekcji Transportu Drogowego stanu zdrowia,
  • złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozp. MTBiGM z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 901); osoby nieposiadające zdanego egzaminu zostaną skierowane na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego,
  • znajomość: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111);
  • znajomość: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz Konstytucji RP,
  • wymagane kompetencje: dążenie do rezultatów, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się, prowadzenie interwencji, rzetelność i terminowość.

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii A,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej minimum 1 rok.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia świadectwa dojrzałości,
 • w przypadku złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia: kopia zaświadczenia,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (dokumenty zawierające nazwę pracodawcy, informacje potwierdzające okres zatrudnienia np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje) lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu.

 

Wzór oświadczenia obowiazującego przy skladaniu aplikacji:


Termin składania dokumentów:
23-10-2014

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Limanowskiego 29a 26-610 Radom, sekretariat.

Inne informacje:

Miejsce wykonywania pracy:

 • Płock
 • Płock ul. 3-Maja 16,09-402 Płock oraz teren województwa mazowieckiego.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Adres urzędu

 • 26-600 Radom, ul. Limanowskiego29 a

 

Liczba stanowisk pracy:

 • 2

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa oraz praca w terenie – prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy. Kontrole przeprowadzane są na terenie całego województwa, w zmiennych warunkach atmosferycznych, występują zagrożenia związane z ruchem drogowym. Wyjazdy służbowe.
  Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktyki. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych, praca w terenie, prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w miejscach, które mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne

 • Mnożnik kwoty bazowej na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowego: 1,281, Mnożnik kwoty bazowej na stanowisku aplikanta: 0,935.

 

Inne informacje:

 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w dniu 31 października 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie: http://www.bip.mazowsze.witd.gov.pl ( w dziale rekrutacja ).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.bip.mazowsze.witd.gov.pl ( w dziale rekrutacja ).
 • Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym miejsca wykonywania pracy.
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, które uzyskają najlepszy wynik z całego postępowania rekrutacyjnego zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 048) 3635187

 

Wytworzył/Odpowiada:Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu

Udostępnił:Edyta Marcinkiewicz

Komórka organizacyjna:kadry

Wprowadzono:01-10-2014


Archiwalne ogłoszenia

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 19-12-2014 o godzinie 13:54 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 27-11-2014 o godzinie 12:44 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 31-10-2014 o godzinie 10:20 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 07-10-2014 o godzinie 08:43 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 06-10-2014 o godzinie 09:44 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 06-10-2014 o godzinie 09:43 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 06-10-2014 o godzinie 09:41 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 06-10-2014 o godzinie 09:09 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 06-10-2014 o godzinie 09:03 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 06-10-2014 o godzinie 08:51 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 06-10-2014 o godzinie 08:46 przez Łukasz Woźniak